Mac + Karma + Jasmine 環境構築について

###1.node.jsのインストール
事前に MacPorts をインストール
node.js, npm をインストール

1
2
sudo port install nodejs
sudo port install npm

###2.Karma のインストール

1
sudo npm install -g karma

###3.Karma Jasmine のインストール

1
sudo npm install -g karma-jasmine